Skogsrester i en stor hög. Ovanpå ligger en ljusblå ikon för återvinning.

Biodrivmedel och fossila drivmedel

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. För klimatet är det mycket bättre att använda hållbart producerade förnybara drivmedel än fossila drivmedel.

Råvaran till biodrivmedel kan komma från skogen eller från åkern eller vara avfall.

Skillnaden mellan hållbart producerade biodrivmedel och fossila drivmedel är att det tagit miljontals år för fossila drivmedel att bildas medan ny biomassa till förnybara drivmedel ständigt bildas. 

Detta innebär att utsläpp av koldioxid från förnybara drivmedel på längre sikt kan anses koldioxidneutrala. Koldioxiden som släpps ut vid förbränning binds till ny biomassa i en sluten cykel.

Utsläppen av koldioxid från användning av biodrivmedel förstärker därför inte växthuseffekten. För klimatet är det mycket bättre att använda hållbart producerade förnybara drivmedel än fossila drivmedel.

Det finns en lång rad olika typer av bränslen, som kan ersätta dagens användning av bensin och diesel. De flesta av dessa bränslen är flytande, som etanol och biodiesel. Men de kan också vara gasformiga, som biogas.

Fossila drivmedel påverkar klimatet

Vid förbränning av fossila drivmedel släpps koldioxid ut som innehåller kol som togs upp ur atmosfären av växter och annan levande biomassa som fanns för många miljoner år sedan. Det ökar koldioxidhalten i atmosfären, förstärker växthuseffekten och förändrar klimatet.

De flesta drivmedel som går att tanka i Sverige innehåller både förnybara och fossila komponenter. Det är också möjligt att tanka exempelvis 100 procent HVO och 100 procent biogas.

Förnybart ökar

Användningen av förnybara drivmedel i Sverige har ökat snabbt de senaste åren. År 2022 användes drygt 25 TWh biodrivmedel och drygt 59 TWh fossila drivmedel i vägtrafiken. Till det kommer drygt 1 TWh el. Vägtrafikens drivmedel var därmed till 31 procent förnybara, om vi inkluderar el.

Nästan alla förnybara drivmedel som används på svenska vägar är biodrivmedel. Men användningen av el ökar snabbt.

Förnybar vätgas till fordon

Än så länge rullar endast några tiotal vätgasbilar i Sverige. All vätgas som går att tanka i Sverige är förnybar, eftersom den är tillverkad genom elektrolys av vatten med hjälp av förnybar el. 

Elektrobränslen tillverkas ur vatten och koldioxid – och kan vara förnybara

Förnybara drivmedel kan också tillverkas i en kemisk process av el, vatten och koldioxid. De kallas då elektrobränslen och tillverkas än så länge bara i Chile i liten skala. Mer produktion är på gång, till exempel i Finland och på Island.

Om elen är förnybar blir elektrobränslena också förnybara. Att skapa flytande bränsle med hjälp av el, istället för att använda elen direkt, kan vara motiverat för att driva till exempel flygplan och stora fartyg (där det kan vara svårt med batterier).

Förnybart eller fossilt i elbilen – ditt val avgör

Det är ganska lätt att välja förnybar el från vatten, vind eller sol till sin bostad och sin hemmaladdare hos elbolagen. Även el tillverkad i kraftvärmeverk som eldas med biomassa är förnybar. Den som inte gör något aktivt val får vanligtvis en viss andel fossil el. 

Elanvändningen är hittills låg – men ökar snabbt

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt i Sverige. De laddbara bilarna utgjorde vid ingången av år 2023 bara 9 procent av den svenska bilparken, men stod för hela 56 procent av nybilsförsäljningen det första halvåret 2023. De laddbara fordonen använde drygt 1 TWh el år 2022, vilket motsvarar 1,3 procent av drivmedelsenergin i vägtrafiken. I spårtrafiken används knappt 3 TWh el per år.

Livscykelutsläpp – well to wheels

Både förnybara och fossila drivmedel kan ge upphov till fossila utsläpp om fossil energi används för att odla, skörda, utvinna, tillverka eller distribuera drivmedlet. Det uppkommer då en viss klimatpåverkan sett till hela drivmedlets livscykel. I drivmedelssammanhang kallas ett sådant livscykelperspektiv ofta well-to-wheels. Vid en analys undersöks drivmedlets miljö- och klimatpåverkan från dess tillverkning tills dess att det får bilens hjul att rulla.

Biodrivmedels påverkan på klimat och miljö

Ändrad markanvändning

Ett biodrivmedel kan påverka klimat, miljö och samhälle negativt. Till exempel kan urskog avverkas för att bereda plats för odling av grödor som används för att tillverka biodrivmedel. Det finns krav och regler, som tar hänsyn till detta, och klassar vilka förnybara drivmedel som anses hållbara.

På liknande sätt kan fossila drivmedel påverka klimat, miljö och samhälle negativt när markanvändningen ändras fö r att utvinna råolja eller fossil gas.

Kolets kretslopp tar olika lång tid

Användning av biodrivmedel kan medföra att koldioxid släpps ut i atmosfären snabbare än den annars skulle ha gjort.

När biodrivmedel tillverkas av ris från skogen och sedan används, släpps allt kol som var bundet i riset ut omedelbart. Om riset istället fått ligga kvar i skogen och förmultna hade kolet istället avgivits som koldioxid successivt under några års tid.

Fossil olja, kol och gas bildades för miljontals år sedan ur biomassa. När fossila råvaror förbränns frigörs den koldioxid som legat bunden i underjorden. Det uppstår en permanent höjning av koldioxidhalten i atmosfären. Det förstärker växthuseffekten och påverkar klimatet .

Uppdaterad