Skogsrester i en stor hög. Ovanpå ligger en ljusblå ikon för återvinning.

Biodrivmedel och fossila drivmedel

Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa. Råvaran kan komma från skogen eller från åkern eller vara avfall. Det finns en lång rad olika omvandlingstekniker som ger olika typer av bränslen, som kan ersätta dagens användning av bensin och diesel. De flesta av dessa bränslen är flytande, som etanol och biodiesel. Men de kan också vara gasformiga, som biogas.

Skillnaden mellan hållbart producerade biodrivmedel och fossila drivmedel är att det tagit miljontals år för fossila drivmedel att bildas medan ny biomassa till förnybara drivmedel ständigt bildas.

Detta innebär att utsläpp av koldioxid från förnybara drivmedel på längre sikt kan anses koldioxidneutrala. Koldioxiden som släpps ut vid förbränning binds till ny biomassa i en sluten cykel.

Utsläppen av koldioxid från användning av biodrivmedel förstärker därför inte växthuseffekten. För klimatet är det mycket bättre att använda hållbart producerade förnybara drivmedel än fossila drivmedel.

Vid förbränning av fossila drivmedel släpps koldioxid ut som innehåller kol som togs upp ur atmosfären av växter och annan levande biomassa som fanns för många miljoner år sedan. Det ökar koldioxidhalten i atmosfären, förstärker växthuseffekten och förändrar klimatet.

De flesta drivmedelskvaliteter som går att tanka i Sverige innehåller både förnybara och fossila komponenter. Det äär också möjigt att tanka exempelvis 100 procent HVO och 100 procent biogas.

Livscykelutsläpp – well to wheels

Förnybara och fossila drivmedel kan ge upphov till fossila utsläpp om fossil energi används för att odla, skörda, utvinna, tillverka eller distribuera drivmedlet. Det uppkommer då en viss klimatpåverkan sett till hela drivmedlets livscykel. I drivmedelssammanhang kallas ett sådant livscykelperspektiv ofta well-to-wheels (WTW). Vid en WTW-analys undersöks drivmedlets miljö- och klimatpåverkan från dess tillverkning tills dess att det får bilens hjul att rulla.

Lär dig mer om drivmedels klimatpåverkan

Ändrad markanvändning

Ett biodrivmedel kan även påverka klimat, miljö och samhälle negativt på andra sätt. Till exempel kan urskog avverkas för att bereda plats för odling av grödor som används för att tillverka biodrivmedel. Det finns krav och regler, som tar hänsyn till detta, och klassar vilka förnybara drivmedel som anses hållbara.

[Läs mer i [Biodrivmedel – information och fördjupning].

På liknande sätt kan fossila drivmedel påverka klimat, miljö och samhälle negativt när markanvändningen ändras för att utvinna råolja eller fossil gas.

Kolets kretslopp tar olika lång tid

Användning av biodrivmedel kan medföra att koldioxid släpps ut i atmosfären snabbare än den annars skulle ha gjort.

När biodrivmedel tillverkas av ris från skogen och sedan används, släpps allt kol som var bundet i riset ut omedelbart. Om riset istället fått ligga kvar i skogen och förmultna hade kolet istället avgivits som koldioxid successivt under några års tid.

Fossil olja, kol och gas bildades för miljontals år sedan ur biomassa. När fossila råvaror förbränns frigörs den koldioxid som legat bunden i underjorden. Det uppstår en permanent höjning av koldioxidhalten i atmosfären. Det förstärker växthuseffekten och påverkar klimatet .

Lär dig mer om bensin 

Lär dig mer om diesel.

Förnybart ökar

Användningen av förnybara drivmedel i Sverige har ökat snabbt de senaste åren. År 2019 användes cirka 20 TWh förnybara och 72 TWh fossila drivmedel i vägtrafiken. Vägtrafikens drivmedel var alltså till 22 procent förnybara.

image60ii9.png

Nästan alla förnybara drivmedel som används i Sverige är biodrivmedel, dvs de har tillverkats av biomassa.

Lär dig mer om etanol,

Lär dig mer om biogas

Lär dig mer om HVO.

Elektrobränslen tillverkas ur vatten och koldioxid – och kan vara förnybara

Förnybara drivmedel kan också tillverkas i en kemisk process av el, vatten och koldioxid. De kallas då elektrobränslen och tillverkas än så länge kommersiellt bara på Island i liten skala.

Om elen är förnybar blir elektrobränslena också förnybara. Att skapa flytande bränsle med hjälp av el, istället för att använda elen direkt, kan vara motiverat för att driva t ex flygplan och stora fartyg (där det kan vara svårt med batterier).

Vätgasen till fordon är förnybar

Än så länge rullar endast några tiotal vätgasbilar i Sverige. All vätgas som går att tanka i Sverige är förnybar, eftersom den är tillverkad genom elektrolys av vatten med hjälp av förnybar el. 

Vätgas som drivmedel.

Elavändningen är hittills låg

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt i Sverige. År 2020 stod de laddbara bilarna för mer än 30 procent av nybilsförsäljningen. Dessa laddbara fordon använde bara drygt 0,2 TWh el år 2020, vilket motsvarar 2 – 3 promille av drivmedelsenergin i vägtrafiken. I spårtrafiken används ungefär 3 TWh el per år.

Förnybart eller fossilt i elbilen – ditt val avgör

Det är ganska lätt att välja förnybar el från vatten, vind eller sol till sin bostad – och sin hemmaladdare - hos elbolagen. Även el tillverkad i kraftvärmeverk som eldas med biomassa är förnybar. Den som inte gör något aktivt val får vanligtvis en viss andel fossil el. 

El som drivmedel.

 

Uppdaterad