(bild från Preem)

Diesel

Diesel är ett till största delen fossilt drivmedel. Råoljan kommer framför allt från Norge, Storbritannien, Nigeria och USA. Andelen biodrivmedel i svensk diesel har ökat och nådde 34 procent år 2022.

Tillverkning och innehåll

Diesel tillverkas främst genom destillering av råolja i raffinaderier. Kolvätena i diesel är tyngre än dem i bensin, så diesel är mindre flyktigt än bensin, men mer flyktigt än tung eldningsolja eller asfalt. Diesel är inte strikt kemiskt definierad, utan är en benämning på en produkt med vissa allmänna egenskaper.

Bidrar till växthuseffekten och ett förändrat klimat

Användningen av diesel i personbilar påverkar klimatet. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten och att jordens medeltemperatur stiger. I Stockholm står trafiken för hälften av växthusgasutsläppen.

Avgaser påverkar miljö och hälsa

Hur skadliga avgaserna är beror både på bilens avgasrening och på själva bränslet. Det ställs därför miljökrav på diesel. Bland annat ska den vara i stort sett svavelfri.

Nästan all diesel som säljs i Sverige uppfyller miljöklass 1 (MK1). Sådan diesel får i princip inte innehålla några hälsofarliga polyaromatiska kolväten. Dessa tillåts i diesel av miljöklass 3 (MK3), som motsvarar EU-standard.

Inblandning av förnybara drivmedel

Sedan länge blandas biodiesel av typen FAME (fettsyremetylester) in i den diesel som säljs som drivmedel i Sverige. FAME tillverkas oftast av raps och kallas då RME (rapsmetylester). Den genomsnittliga inblandningen av FAME år 2022 var knappt 5 procent. Det är inte tillåtet att blanda in mer än 7 procent FAME, bland annat för att undvika motorproblem.

Däremot går det att blanda in högre halter av förnybar diesel av typen HVO (hydrerad vegetabilisk olja), eftersom den liknar konventionell diesel mycket mer. Vissa leverantörer blandar in upp mot 50 procent HVO utan att frångå specifikationen för diesel. År 2022 var inblandningen av HVO i svensk diesel i genomsnitt 29 procent.

År 2018 infördes reduktionsplikten. Den innebär att bensinens och dieselns klimatpåverkan ska minska gradvis till år 2030 genom ökande inblandning av biodrivmedel. Enligt gällande lag ska dieselns klimatpåverkan ha minskat med minst 66 procent år 2030, jämfört med fossil diesel. Eftersom alla biodrivmedel har en viss klimatpåverkan kan detta innebära att över 75 energiprocent av dieseln är förnybar år 2030.

Skärpningen av reduktionsplikten har dock pausats av riksdagen för år 2023, och regeringen har aviserat en kraftig sänkning för åren 2024 – 2026. Då kommer troligen kravet på reduktionen av klimatpåverkan att minska till 6 procent, att jämföra med 30,5 procent år 2023.

Klimatpåverkan och ursprung

Klimatpåverkan från dieselfordon behöver minska om Stockholm och Sverige ska klara miljömålen och bli fossilbränslefria. Genom att tanka 100 procent HVO (HVO100) kan klimatpåverkan minska. År 2022 var minskningen i genomsnitt 84 procent vid tankning av HVO100 i jämförelse med diesel.

För att köra på HVO100 bör du kolla med generalagenten att din bil är godkänd för HVO, så att garantierna fortfarande gäller. Du bör också undvika HVO100 tillverkad av palmoljeprodukter, så långt det är möjligt.

Drivmedelsföretagen Preem och St1 raffinerar importerad råolja till diesel i Sverige. År 2022 kom Sveriges råoljeimport till största delen från Norge, Storbritannien, Nigeria och USA. Betydande mängder färdig diesel importeras också till Sverige.

Det finns inget system för att spåra varifrån råvarorna till den importerade dieseln kommer.

Marknadsandel

Diesel stod år 2022 för två tredjedelar av den energimängd drivmedel som användes på svenska vägar. Marknadsandelen har ökat gradvis under senare år, i takt med att dieselbilar blivit allt mer populära. Dieseln har framförallt tagit marknadsandelar från bensin.

Pris

Priserna på diesel och alternativet HVO100 varierar. Hösten 2023 var en liter diesel 3–4 kronor billigare än en liter HVO100. Den stora prisskillnaden kan förklaras med oron på den internationella energimarknaden och ökad efterfrågan på HVO. Tidigare har skillnaden i pris varit betydligt mindre.

Du som har laddhybrid kan kapa din drivmedelskostnad till en tredjedel när du köra på el istället för diesel, om du laddar laddhybriden hemma.

Källa: Uppgifterna om minskade utsläpp utgår från genomsnittet för de drivmedel och den aktuella drivmedelskvaliteten som såldes 2022. De bygger på en rapport från Energimyndigheten.

Uppdaterad