(bild från Preem)

Diesel

Diesel är ett till största delen fossilt drivmedel. Råoljan kommer framförallt från Nordsjön, Ryssland och Nigeria. 2019 var andelen biodrivmedel i svensk diesel 23 procent. Planen är att kravet på andel biodrivmedel gradvis ska öka.

Tillverkning och innehåll

Diesel tillverkas främst genom destillering av råolja i raffinaderier. Kolvätena i diesel är tyngre än dem i bensin, så diesel är mindre flyktigt än bensin, men mer flyktigt än tung eldningsolja eller asfalt. Diesel är inte strikt kemiskt definierad, utan är en benämning på en produkt med vissa allmänna egenskaper.

Bidrar till växthuseffekten och ett förändrat klimat

Användningen av diesel i personbilar påverkar klimatet. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten och att jordens medeltemperatur stiger. I Stockholm står trafiken för hälften av växthusgasutsläppen.

Avgaser påverkar miljö och hälsa

Hur skadliga avgaserna är beror både på bilens avgasrening och på själva bränslet. Det ställs därför miljökrav på diesel. Bland annat ska den vara i stort sett svavelfri. Nästan all diesel som säljs i Sverige uppfyller miljöklass 1 (MK1). Sådan diesel får i princip inte innehålla några hälsofarliga polyaromatiska kolväten. Dessa tillåts i diesel av miljöklass 3 (MK3), som motsvarar EU-standard.

Inblandning av förnybara drivmedel

Sedan länge blandas biodiesel av typen FAME (fettsyremetylester) in i den diesel som säljs som drivmedel i Sverige. FAME tillverkas oftast av raps och kallas då RME (rapsmetylester). Den genomsnittliga inblandningen av FAME år 2019 var knappt 6 procent. Det är inte tillåtet att blanda in mer än 7 procent FAME, bland annat för att undvika motorproblem.

Däremot går det att blanda in högre halter av förnybar diesel av typen HVO (hydrerad vegetabilisk olja), eftersom den liknar konventionell diesel mycket mer. Vissa leverantörer blandar in upp mot 50 procent HVO utan att frångå specifikationen för diesel. År 2019 var inblandningen av HVO i svensk diesel i genomsnitt 17 procent.

År 2018 infördes reduktionsplikten. Den innebär att bensinens och dieselns klimatpåverkan ska minska gradvis till år 2030 genom ökande inblandning av biodrivmedel. Som slutmål för reduktionsplikten har regeringen föreslagit att dieselns klimatpåverkan ska ha minskat med minst 66 procent år 2030, jämfört med fossil diesel. Eftersom alla biodrivmedel har en viss klimatpåverkan kan detta innebära att över 75 energiprocent av dieseln är förnybar år 2030.

Klimatpåverkan och ursprung

Klimatpåverkan från dieselfordon behöver minska om Stockholm och Sverige ska klara miljömålen och bli fossilbränslefria. Genom att tanka 100 procent HVO (HVO100) kan klimatpåverkan minska. År 2019 var minskningen i genomsnitt 83 procent vid tankning med HVO100 i jämförelse med diesel*.

För att köra på HVO100 bör du kolla med generalagenten att din bil är godkänd för HVO, så att garantierna fortfarande gäller. Du bör också undvika HVO100 tillverkad av palmoljeprodukter, så långt det är möjligt.

HVO100 i dieselbilen

Pajdiagram som visar vad den råolja som raffinerades i Sverige 2019  kom ifrån : Norge 41%, Ryssland 27%, Nigeria 13%, Danmark 7%, Venezuela 5% och övriga 7%.

Drivmedelsföretagen Preem och St1 raffinerar importerad råolja till diesel i Sverige. År 2019 kom Sveriges råoljeimport till största delen från Norge, Ryssland och Nigeria. Betydande mängder färdig diesel importeras också till Sverige.

Det finns inget system för att spåra varifrån råvarorna till den importerade dieseln kommer. År 2019 rapporterades för första gången att oljeskiffer använts som råvara till den diesel som såldes i Sverige. Diesel tillverkad av oljeskiffer har cirka 40 procent högre klimatpåverkan än diesel tillverkad av råolja, på grund av att energikrävande förädling av råvaran krävs

Marknadsandel

Diesel stod år 2019 för nästan två tredjedelar av den mängd drivmedel som användes på svenska vägar. Marknadsandelen har ökat gradvis under senare år, i takt med att dieselbilar blivit allt mer populära. Dieseln har framförallt tagit marknadsandelar från bensin.

Pris

Priserna på diesel och alternativet HVO100 varierar. I januari 2021 var en liter diesel en dryg krona billigare än en liter HVO100. Du som har laddhybrid kan kapa din drivmedelskostnad till en tredjedel när du köra på el istället för diesel, om du laddar laddhybriden hemma.

* Uppgifterna om minskade utsläpp utgår från genomsnittet för de drivmedel och den aktuella drivmedelskvaliteten som såldes 2019. De bygger på en rapport från Energimyndigheten.

Uppdaterad