Bensin

Bensin är ett mestadels fossilt drivmedel som oftast tillverkas av råolja. Råoljan kommer framförallt från Norge, USA, Nigeria och Ryssland. Andelen biodrivmedel i bensin ska öka. Sommaren 2021 höjdes andelen etanol från fem till tio procent.

Tillverkning och innehåll

Bensin tillverkas främst genom destillering av råolja i raffinaderier. Bensin är mer lättflyktigt än diesel. Innehållet i bensin är inte strikt kemiskt definierat. Det är istället ett handelsnamn på en produkt som har vissa allmänna egenskaper.

Bidrar till växthuseffekten och ett förändrat klimat

Användningen av bensin i personbilar påverkar klimatet. Utsläppen av växthusgaser leder till en förstärkning av växthuseffekten och att jordens medeltemperatur stiger. I Stockholm står trafiken för hälften av växthusgasutsläppen.

Avgaser påverkar miljö och hälsa

Hur skadliga avgaserna är beror både på bilens avgasrening och på själva bränslet. Det ställs därför miljökrav på bensin. Bland annat ska den vara i stort sett svavelfri. All bensin som säljs i Sverige uppfyller miljöklass 1 (MK1), vilket i stort sett motsvarar dagens EU-standard. All bensin är blyfri sedan år 1994.

Låginblandning

Sedan länge blandas 5 volymprocent etanol in i den bensin som säljs som drivmedel i Sverige. Sedan år 2015 blandar vissa leverantörer dessutom in små mängder bensin tillverkad av biomassa, så kallad biobensin. År 2020 uppgick den genomsnittliga inblandningen av biobensin till cirka 1,5 procent

År 2018 infördes reduktionsplikten. Den innebär att bensinens och dieselns klimatpåverkan ska minska gradvis till år 2030 genom ökande inblandning av biodrivmedel. Som ett led i detta finns det sedan sommaren 2021 bensin med 10 volymprocent etanol.

Regeringens föreslag är att bensinens klimatpåverkan ska ha minskat med minst 28 procent år 2030, jämfört med fossil bensin. Eftersom alla biodrivmedel har en viss klimatpåverkan kan detta innebära att bensinen innehåller över 35 energiprocent förnybara komponenter år 2030.

Ursprung

Bild4.png

Drivmedelsföretagen Preem och St1 raffinerar importerad råolja till bensin i Sverige. År 2020 kom Sveriges råoljeimport till största delen från Norge, USA, Nigeria och Ryssland. Betydande mängder färdig bensin importeras också till Sverige. Det finns inget system för att spåra varifrån råvarorna till den importerade bensinen kommer.

Marknadsandel

Bensin stod år 2020 för knappt 30 energiprocent av de drivmedel som användes på svenska vägar. Bensinens marknadsandel har sjunkit gradvis under senare år, i takt med att dieselbilar blivit allt mer populära.

Pris

Det är ibland dyrare och ibland billigare att köra på bensin än på etanol E85. I november 2021 var literpriset på bensin en knapp krona lägre än priset på motsvarande energimängd E85.

Det är å andra sidan alltid dyrare att köra på bensin än på fordonsgas. I början av 2021 var literpriset på bensin cirka 2,5 kr högre än priset på motsvarande energimängd biogas.

Du som har en laddhybrid skulle kunna kapa din drivmedelskostnad till en tredjedel om du gick över från att köra på bensin till att köra på el, ifall du laddar laddhybriden hemma.

Uppdaterad