Foto: Lennart Johansson

Det här gör Stockholms stad

Vi behöver alla hjälpas åt i vårt hållbarhetsarbete och din insats är avgörande. Från stadens sida görs också en hel del. Här vill vi berätta om några exempel på stadens arbete.

Staden vill utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med dig som bor i Stockholm, som arbetar eller har ditt företag i Stockholm eller du som besöker oss. Sedan ett par år tillbaka har staden tagit sig an FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Vi arbetar aktivt för att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ligger långt framme i arbetet med hållbar utveckling. Staden har därmed goda förutsättningar att nå Agenda 2030:s hållbarhetsmål, men det finns utmaningar. En ökande befolkning ökar behoven av bostäder, service och transporter. Trygghet, att säkra den biologiska mångfalden och jämlik tillgång till stadens verksamheter är också frågor som behöver hanteras i en stad som växer i snabb takt.

Läs även

Globala mål för hållbarhet

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en ambitiös och omfattande utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling. Agenda 2030 är ett stöd och bidrar till att utveckla stadens arbete.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. God hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet för alla
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Uppdaterad