Foto: Lennart Johansson

Social hållbarhet

Stockholm arbetar på flera sätt för att uppnå de globala målen om hållbarhet, inte minst de som handlar om social hållbarhet.

Stadens inköp

Stockholms stad köper varor och tjänster varje år för stora belopp. Det betyder att vi kan påverka och ställa höga krav när det gäller hållbarhetsaspekter. Staden ska endast göra affärer med seriösa leverantörer som betalar skatt och sociala avgifter samt i övrigt lever upp till lagar och regler.

I varje upphandling kräver staden att den som lämnar anbud och kan komma att teckna avtal med staden. Bland annat ska leverantören:

  • aktivt verka för att aktuell antidiskrimineringslagstiftning följs och värna principen om alla människors lika värde och rätt att bli behandlande på lika villkor.
  • öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • säkerställa en arbetsmiljö för sina anställda som ligger i nivå med svensk lagstiftning. Sådana krav ska ge möjligheter till avtalsrättsliga sanktioner.

Staden ska också sträva efter att upphandling bidrar till en positiv samhällsutveckling och en inkluderande arbetsmarknad samtidigt som företagens kompetensförsörjning underlättas.

Staden ska ställa krav på leverantörerna i syfte att minska arbetslösheten i grupper som står utanför arbetsmarknaden och öppna upp för anställning och praktik, i de fall det bedöms lämpligt med hänsyn till uppdragets omfattning och upphandlingsföremålets art.

Staden som bidragsgivare

Förenings- och kultursektorn kan söka bidrag och staden ställer krav utifrån vissa kriterier. För att få kulturstöd måste organisationen till exempel visa att man följer stadens högt uppsatta ambitioner när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt att motverka våldsbejakande extremism. Verksamheten ska också särskilt beakta sitt arbetsmiljöansvar när det gäller hot, övergrepp och sexuella trakasserier.

Stadens arbete med mänskliga rättigheter

I praktiken arbetar stadens verksamheter dagligen med mänskliga rättigheter – demokratiska, medborgerliga, ekonomiska och sociala rättigheter. Styrdokument och mål finns för hur staden ska bidra till ett jämlikt, jämställt, icke-diskriminerande och socialt hållbart samhälle. Huvudsyftet är att alla ska bli bemötta likvärdigt, få sina rättigheter tillgodosedda och inte diskrimineras. 

Arbetet sker i kärnverksamheter som till exempel socialtjänst, skola och äldreomsorg. Vissa grupper, till exempel barn, personer med funktionsnedsättning och nationella minoriteter, har särskilda rättigheter som beaktas i stadens verksamheter.

Tre ombudsmän

Staden har tre ombudsmän:

  • barnombudsmannen
  • funktionshindersombudsmannen
  • äldreombudsmannen.

Ombudsmännen ska samla och sprida kunskap inom sina respektive områden, bidra till att staden lever upp till åtaganden enligt konventioner och stötta verksamheterna i deras arbete för att skapa bättre förutsättningar för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Nationella minoriteter

I Stockholm bor många personer som tillhör Sveriges nationella minoriteter – romer, judar, samer, tornedalingar och sverigefinnar. De har särskilda rättigheter och staden är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska.

Samarbete med företag i Stockholm - integrationspakten

I integrationspakten finns företag, civilsamhälle och offentliga organisationer som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. De vill göra något åt det faktum att tusentals människor står utan jobb trots att mängder med arbetstillfällen förblir obemannade.

Visste du att...

... Stockholms stad är en Fairtradediplomerad stad. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft.

... varje år bjuder staden cirka 4 000 nya medborgare till en ceremoni till Stadshuset den 6 juni för att hälsa dem välkomna i samhället

... flera av stadens priser främjar mänskliga rättigheter:

 

  • Katarina Taikon-priset uppmärksammar och belönar människorättsförsvarare som genom sitt arbete stärker och skyddar de mänskliga rättigheterna i Stockholms stad.
  • Nelson Mandela-priset belönar goda initiativ i arbetet för en mer öppen stad.
  • S:t Julianpriset belönar arbete som görs för att inkludera människor med funktionsnedsättning i samhället.
  • Trygghetspriset uppmuntrar goda initiativ som ökar tryggheten för stockholmarna.

Uppdaterad