Kraftledning som går rakt genom skogsklätt landskap så långt ögat når

El till elbilar

Antalet elbilar och laddhybrider ökar snabbt. Elektrifiering är en avgörande pusselbit i omställningen till fossilfria transporter. Väljer du förnybar el till din elbil eller laddhybrid så blir klimatpåverkan mycket låg.

Klimatpåverkan och ursprung

Mycket el köps och säljs över gränserna till våra nordiska grannländer. Eftersom denna elmarknad är så integrerad har Energimarknadsinspektionen valt att utgå från hela Norden snarare än Sverige när elens klimatpåverkan ska beräknas.

Om vi väljer förnybar el från sol, vind eller vatten så bedöms denna klimatpåverkan vara noll. I ett vidare systemperspektiv förekommer dock vissa utsläpp, till exempel vid byggnation av vind- och vattenkraftverk och produktion av solceller.

Om vi inte aktivt väljer el med ursprungsgarantier från sådana förnybara kraftslag får vi så kallad nordisk residualmix. År 2022 kom drygt 60 procent av denna residualmix från fossileldade kraftverk, och dess klimatpåverkan var 130 g CO2ekv/MJ.

Denna klimatpåverkan per energienhet är högre än motsvarande klimatpåverkan från bensin eller diesel på 86 respektive 67 g CO2ekv/MJ. Men elbilen är ungefär 3 gånger mer energieffektiv än en bensin- eller dieselbil. Därför minskar du din klimatpåverkan om du istället kör en motsvarande elbil på nordisk residualmix.

Olika elhandelsbolag erbjuder el med olika ursprung. På elräkningen redovisas klimatpåverkan och ursprung hos den elmix just ditt elbolag säljer. Välj förnybar och miljömärkt el med ursprungsgarantier om du vill ladda hemma. Många offentliga laddstationer erbjuder sådan förnybar el. Kolla med den som driver laddstationen.

Ett avtal med ursprungsgarantier för solel innebär till exempel att leverantören förbinder sig att tillverka eller köpa in minst lika mycket solel som alla kunder har avtalat. Detta system styr marknaden främst om efterfrågan på sådana avtal är större än tillgången på solel, vilket i så fall ger incitament att bygga fler solcellsparker.

Vissa laddstolpar är sedan oktober 2021 märkta med miljöinformation enligt Energimyndighetens föreskrifter. Där anges klimatpåverkan 13 g CO2ekv/MJ. Denna siffra utgår inte från den nordiska elmarknaden sedd som en helhet, utan motsvarar en nationell profil på elanvändningen som EU-kommissionen tilldelat Sverige utifrån situationen år 2013.

Denna klimatpåverkan som laddstolparna märks med motsvarar inget val vi elkonsumenter kan göra, utan får ses som ett nationellt genomsnitt. I detta perspektiv blir klimatnyttan med att köra en elbil istället för en bensin- eller dieselbil i runda tal 95 procent.

Batterier

För att göra en rättvis jämförelse mellan elbilar och konventionella bilar måste vi ta hänsyn till att klimatpåverkan vid biltillverkningen är högre för elbilar. Skälet är att det krävs mycket fysiska resurser och energi för att tillverka elbilsbatteriet. Detta äter dock inte upp hela elbilens klimatnytta.

Skillnaderna i utsläpp vid tillverkning minskar i takt med att batteritillverkningen optimeras och batteriåtervinning kommer igång.

EU tog sommaren 2023 beslut om ett regelverk som ska säkerställa hållbar batteritillverkning och återvinning. Forskning pågår för att kunna använda andra råvaror till batterierna samt att säkra goda arbetsförhållanden och miljöhänsyn vid råvaruutvinning.

Potential

Antalet elbilar och laddhybrider på svenska vägar växer i accelererande takt. Det första halvåret 2023 stod de laddbara bilarna för 56 procent av nybilsförsäljningen. Vid slutet av år 2022 rullade nästan 200 000 elbilar och 240 000 laddhybrider i Sverige.

Behovet av el för att elektrifiera hela personbilsfordonstrafiken i Sverige är relativt litet. Om alla personbilar i Sverige byttes ut mot elbilar och kördes lika mycket som idag skulle det krävas cirka 15 TWh el per år.

År 2022 producerades cirka 170 TWh el i Sverige, varav knappt 140 TWh konsumerades inom landets gränser. Industrin efterfrågar allt mer el som ett led i omställningen till fossilfrihet.

Det finns planer på att bygga ut vindkraften från drygt 30 TWh år 2022 till 100 TWh år 2040. Kanske fördubblas vårt elbehov inom några decennier.

Elektrifieringen begränsas inte av den totala mängden el den skulle kräva, utan av hur snabbt den förnybara elproduktionen kan byggas ut. Överföringskapaciteten i elnätet måste också utökas på flera håll.

Laddning

Hösten 2023 fanns nästan 4 500 publika laddstationer i Sverige. Det är betydligt fler än våra 2 700 bensinmackar. Dock behövs betydligt fler laddstationer än bensinmackar eftersom en laddplats inte kan betjäna lika många bilar per dygn.

Laddstationerna är inte heller lika jämnt fördelade över landet. Men de vita fläckarna på laddningskartan fylls nu successivt.

Att ladda batteriet i en elbil kan ta allt från 20 minuter på en snabbladdningsstation till över 10 timmar när du laddar via laddboxen i hemmet. Normalladdning i hemmet ger cirka 2 mils räckvidd per laddtimme. Genomsnittsbilen i Sverige kör 4 mil per dygn och står parkerad i 23 timmar. Räckvidden hos modern elbil är 20-50 mil.

Kalla temperaturer vintertid kan halvera räckvidden om bilen parkeras ute, batteriet blir nedkylt och kupén värms med hjälp av batteriet.

En laddhybrid kan köras 3-10 mil på el. Elbilsanvändare anger att det är skönt att ladda hemma och att man sparar tid genom att slippa åka till macken.

Pris

Det är billigare att köra på el än på bensin eller diesel. Den som laddar sin bil hemma kan sänka milkostnaden med ungefär två tredjedelar jämfört med att köra på bensin eller diesel.

På snabbladdningsstationer kan det ibland kosta 4-7 kr/KWh att ladda. Med snabbladdning kan det bli nästan lika dyrt per mil att köra på el som på bensin eller diesel. De flesta snabbladdar ganska sällan.

Du som har laddhybrid gör både miljön och plånboken en tjänst genom att köra på el i så stor utsträckning som möjligt. Du kan kapa din drivmedelskostnad till en tredjedel när du kör på el i stället för bensin eller diesel, om du laddar laddhybriden hemma.

Uppdaterad