Närbild på händer och skalning av ett äpple men en lång skalremsa ovanför brun papperspåse för matavfall.
Foto från Stockholm vatten och avfall, fotograf Lasse Burell

Biogas

Biogas är ett förnybart drivmedel som nästan enbart tillverkas av rester och avfall. Till största delen produceras biogasen i Sverige, ofta regionalt i närheten av tankstället.

Fordonsgas i Sverige innehåller till 98 procent biogas och resten naturgas. Det är billigare att köra på fordonsgas än på bensin och klimatpåverkan kan minska med över 80 procent.

Tillverkning

Biogas tillverkas oftast genom rötning, där mikroorganismer bryter ned organiskt material i en syrefri miljö. Resultatet blir en gas som till 60-70 procent består av metan. Resten är i huvudsak koldioxid. Lite vatten och andra ämnen finns också i gasen.

För att få ett effektivt biodrivmedel renas biogasen från koldioxid. Halten metan höjs då till cirka 97 procent. Biogas tillverkas lokalt på många platser i landet och är på så vis det mest närproducerade fordonsbränslet.

Klimatpåverkan och ursprung

Den som tankade fordonsgas år 2020 minskade sin klimatpåverkan med 86 procent, jämfört med om samma bil tankats med bensin. Detta är ett genomsnitt för fordonsgasen i hela Sverige, som då bestod av 98 procent biogas och resten fossil naturgas. Tankar du ren biogas minskar klimatpåverkan lite till. Lokala variationer förekommer beroende på råvaror och tillverkningsprocess.

Biogas kan tillverkas av en stor mängd råvaror. 2020 var avloppsslam, matavfall och gödsel de viktigaste råvarorna till den biogas som såldes i Sverige. Rester och avfall stod för 98 procent av råvarorna.

2020 kom 76 procent av biogasen som användes i Sverige från svenska råvaror. Cirka 14 procent av biogasen importerades från Danmark, och mindre mängder från andra europeiska länder.

Potential

2020 användes i Sverige 1,3 TWh biogas i drygt 40.000 personbilar, samt i bussar och lastbilar. Det motsvarar 1,5 procent av landets sammanlagda drivmedelsförbrukning. Potentialen är betydligt större än så.

I en studie från Lunds Tekniska Högskola uppskattas att det går att tillverka drygt 6 TWh biogas genom rötning av rester och avfall i Sverige. Det motsvarar en fyrdubblad användning. Betydande potential finns i jordbruksrester som gödsel och blast.

Det går att tillverka ännu mer biogas av odlade grödor och rester från skogsbruket, men dessa kan lika väl användas till andra slags biodrivmedel eller för helt andra ändamål.

Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel bedömer att 22-32 TWh biodrivmedel från svenskt jord- och skogsbruk skulle kunna produceras på ett hållbart sätt på relativt kort sikt. Det motsvarar ungefär en tredjedel av dagens användning av bensin och diesel.

Ett kg biogas innehåller mer energi än en liter bensin.

  • En liter bensin motsvarar 0,69 kg biogaspris
  • Ett kg biogas motsvarar 1,45 l bensin

Om fordonsgasen innehåller naturgas kan ovanstående omräkningsfaktorer förändras en aning eftersom naturgas innehåller mer energi än biogas.

Besiktning

Vid kontrollbesiktning av gasbilar ska täthetskontroll och okulärbesiktning göras av både tankar och ledningar. Provtryckning av tanken behöver inte göras. Du kan välja att göra på två olika sätt:

  1. Ta bort kåpor och frilägg gastanken så att den kan kontrolleras av besiktningsteknikern, eller
  2. Ta med ett intyg till besiktningen där det framgår att gastank och det övriga bränslesystemet för gas är i fungerande skick. Intyget får inte vara äldre än 15 månader och får utfärdas av fordonstillverkaren, fordonstillverkarens representant, eller företag som har verksamhet inom konvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Källa: Uppgifterna om minskade utsläpp utgår från genomsnittet för de drivmedel och den aktuella drivmedelskvaliteten som såldes 2020. De bygger på en rapport från Energimyndigheten.

Uppdaterad