Stockholms stads miljöarbete

Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och vi ligger långt framme i vårt miljöarbete. Men vi behöver öka takten i omställningen till hållbara och gröna samhällen.

Stadens ambition är en miljö- och klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil för framtiden. Stadens egna verksamheter ska gå före och visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad.

Vi ska vara en internationell förebild och världsledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och i arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Målmedvetet arbete med miljöfrågor

Stockholm lovordas oft­a för sina vackra vattenmiljöer och variationsrika
grönområden och parker och har fått utmärkelser för sitt arbete med miljöfrågor sedan 1970-talet. 

Fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

När Stockholm växer är det viktigt att utsläppen av växthusgaser inte ökar. Sedan 1990, då beräkningarna inleddes, har utsläppen från uppvärmning, elanvändning och bränslen till transporter minskat både totalt och per invånare.

Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen men även på att vi bor i en tätare stad. Den största utsläppsminskningen har skett inom området uppvärmning av byggnader, med ungefär 80 procent sedan 1990.

2023 var utsläppen per invånare 1,5 ton per person. Där ingår utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommungränsen samt el och uppvärmning. I siffran ingår inte utsläpp från stockholmarnas resor utanför kommungränsen eller från de varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Stockholms stads långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040. 

Statistik och fakta om miljön i Stockholm

På Miljöbarometern hittar du statistik och rapporter om miljön i Stockholm. Här hittar du också stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

Uppdaterad