Stockholms stads miljöarbete

Stockholm är en av de ledande miljöstäderna i Europa och ligger långt framme i sitt miljöarbete. Men vi behöver öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen.

När Stockholm växer är det viktigt att utsläppen av växthusgaser inte ökar. Sedan 1990, då beräkningarna inleddes, har utsläppen från uppvärmning, elanvändning och bränslen till transporter minskat både totalt och per invånare. Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen men även på att vi bor i en tätare stad.

Den största utsläppsminskningen har skett inom området uppvärmning av byggnader. Här har utsläppen minskat med ungefär 80 procent sedan 1990, trots den ökande befolkningen.

Hur mycket växthusgaser släpper vi ut nu?

2021 var utsläppen per invånare 1,6 ton per person och då ingår utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommungränsen samt el och uppvärmning. I siffran ingår inte utsläpp från stockholmarnas resor utanför kommungränsen. Inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

År 2023 ska vi vara nere i 1,5 ton växthusgaser per invånare. Detta kan jämföras med utsläppen år 2010 när växthusgasutsläppen var 3,7 ton per invånare.

Stockholms stads långsiktiga klimatmål är att staden ska vara fossilfri år 2040.

En växande stad innebär många utmaningar. Det kräver ett fortsatt långsiktigt och målinriktat miljöarbete för att behålla och stärka positionen som en stad i framkant när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Här ger vi exempel på Stockholms stads miljöarbete.

Målmedvetet arbete med miljöfrågor

Stockholm lovordas oft­a för sina vackra vattenmiljöer och variationsrika
grönområden och parker. Dessa utmärkelser har blivit möjliga genom ett strukturerat och målmedvetet arbete med miljöfrågor sedan 1970-talet. 

Det här gör staden: Klimat- och miljömässig hållbarhet

Vi behöver alla hjälpas åt i vårt hållbarhetsarbete och din insats är avgörande. Från stadens sida görs också en hel del. Här vill vi berätta om några exempel på stadens arbete.

Klimat- och miljömässig hållbarhet

Uppdaterad