Vatten och miljö

Stockholm är både en modern och en historisk stad, omsluten av naturen. Vattnet är aldrig långt borta och de gröna parkerna är alltid nära. Stockholm anses ligga i framkant vad gäller vatten- och avloppslösningar och arbetar hela tiden med att på olika sätt minska stadens klimatpåverkan.

Naturreservaten — viktiga för djurlivet och som rekreationsområden

Naturreservaten i Stockholm spelar stor roll för det stadsnära djurlivet, men är också viktiga för stadens invånare som rekreationsområden. Det finns tre Natura 2000-områden i Stockholm, vilka ingår i EU:s nätverk av skyddad natur.

I ett särskilt projekt Guide till tystnaden har staden tagit fram vägledningar till 65 rofyllda platser i stadens naturområden. Tanken är att öka tillgängligheten till områden och platser som erbjuder en kombination av stillhet och gröna upplevelsevärden.

47 procent av Stockholm består av hårdgjord eller bebyggd mark, 20 procent av skog, 9 procent av öppen mark och 11 procent av halvöppen mark. 13 procent är vatten.

Henriksdals reningsverk

Med sina 300 000 kvadratmeter och cirka 18 kilometer tunnlar är Henriksdals avloppsreningsverk ett av de största verken i Europa insprängt i ett berg. Anläggningen renar idag avloppsvatten från cirka 800 000 personer. Nu byggs Henriksdal om för att kunna klara hårdare miljökrav och rena dubbelt så mycket vatten som idag.

Med modern membranteknik kommer större mängder vatten att kunna renas och det vatten som släpps ut är renare. Den nya tekniken innebär också att det blir enklare att avskilja läkemedelsrester, vilket innebär stora miljövinster.

Framtida Slussen skyddar dricksvattnet

Ombyggnationen av Slussen, skärningspunkten mellan Mälaren och Östersjön, är Sveriges största klimatanpassningsprojekt. När byggnationen är klar kommer det inte bara bli en effektiv och säker transportsträcka för stadens invånare, utan även skydda dricksvattnet för två miljoner människor och samtidigt stärka Mälarens avtappningskapacitet för att minska risken för översvämningar. Dessutom skapas en ny fiskvandringsled, så att fiskarna fortsatt ska kunna ta sig mellan Saltsjön och Mälaren.

Uppdaterad