Transporter

Att skapa transportlösningar som har minimal påverkan på miljön är en förutsättning för att staden ska nå sina långsiktiga mål. Stockholms mobilitetsstrategi är en nyckel i arbetet för att bli en fossilfri stad. Strategin förespråkar lösningar för att kunna resa med kollektivtrafiken, att gå eller att cykla året om.

Under 2021 valde 80 procent av de som reser under rusningstrafik att resa med kollektivtrafiken till och från innerstaden. Utbyggnaden av cykelbanor, tillsammans med trängselskatten för bilar, spelar en viktig roll i att minska motortrafiken. Stora investeringar görs också i andra miljövänliga transportlösningar.

Framkomlighetsstrategin

Stadens framkomlighetsstrategi visar hur vi kan klara det ökade resandet genom att göra avvägningar och prioritera i det utrymme som finns.

Strategins fyra huvudinriktningar

  • Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält. En stillastående buss i en kö lockar inte någon att åka kollektivt om man har andra alternativ. Det innebär att parkeringsplatser längs med gatan inte alltid kan vara kvar.
  • Trafiken ska bli mer pålitlig. Man ska kunna räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur man väljer att resa. Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält.
  • Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar, till exempel genom bättre belysning, bättre städning och bättre snöröjning på trottoarerna.
  • För att avleda trafiken från innerstaden byggs nya vägtunnlar för att föra ner trafiken under jord. Kollektivtrafiken utökas bland annat med en ny pendeltågstunnel under de centrala delarna av Stockholm. Fyra nya tunnelbanelinjer planeras och spårvägsnätet byggs ut.

Stadens bussar går på fossilfritt drivmedel

Från Stockholms avloppsreningsverk produceras biogas. Den är ett fossilfritt drivmedel, som exempelvis driver bussar och sopbilar i Stockholm. 100 procent av stadens bussar går på fossilfritt drivmedel.

Miljöbilar

Staden driver på teknikutvecklingen och marknadsintroduktionen av ny teknik genom egna upphandlingar och genom att hjälpa till att samordna större upphandlingar av fordon och transporter. På så sätt har Stockholm bidragit till ökad efterfrågan på miljöfordon. Stockholm arbetar målmedvetet och medverkar till nya platser för tankning av miljöbränsle och laddning av elbilar.

Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor. Hela 97 procent av bilarna i stadens egen bilpark är miljöbilar. Fordonen används i vitt skilda verksamheter som hemtjänst, fastighetsförvaltning och socialtjänst.

Uppdaterad