Stadsplanering och utveckling

Stockholm har en lång tradition av att integrera hållbarhet i alla strategier och delar av stadsplaneringen. Hammarby Sjöstad är ett välkänt miljövänligt område som har inspirerat städer runtom i världen. Områdets höga krav på energi- och miljöeffektivitet är nu obligatoriska när nya områden byggs på mark som staden äger. 

För 100 år sedan var Stockholm en av Europas fattigaste, smutsigaste och mest ohälsosamma städer. Bostäderna var dåliga och trångboddheten utbredd. De första miljöprojekten var därför att bygga nya bostadsområden med hälsosamma bostäder. Stockholms närförorter är exempel på modernismens tidiga genombrott i staden.

Ett nytt Stockholm växer fram

EU-projektet GrowSmarter

I projektet, som avslutades 2019, renoverades bostäder från 60- och 70-talet i en av Stockholms södra stadsdelar. Genom smart fasadrenovering, förbättrade lösningar för resor och transporter, integrering av förnybara energikällor direkt i stadens kraftnät samt smart gatubelysning och avfallshantering resulterade projektet i 60 procents minskad energiförbrukning.

Det har även minskat transportbehoven och växthusgasutsläppen i området. Under projektets gång testade boende olika smarta lösningar som bidrar till hållbar livsstil. GrowSmarter var en framgång som gjordes möjlig genom samverkan med andra europeiska städer såsom Barcelona och Köln, som båda spelade en viktig roll i arbetet.

Nästa generations miljöstadsdelar

Idag växer ett nytt Stockholm fram och nu är ambitionen att bygga en tät och hållbar stad. Tre områden i Stockholm är idag så kallade miljöprofilområden – Hammarby sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och Järva.

Genomförandet ska präglas av hållbart stadsbyggande med miljöeffektiva lösningar, energianvändning, transporter, klimatanpassning och kretslopp.

Hammarby Sjöstad: Hammarby sjöstad var tänkt som OS-by inför Stockholms OS-ansökan 2004 och miljöaspekterna fick en framträdande roll. Istället för OS-by utvecklades Hammarby Sjöstad till ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt med drygt 10 000 bostäder och med hög miljöprofil.

Hammarby Sjöstad har ett eget miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågorna i planering och genomförande. Målet var att halvera miljöpåverkan jämfört med tidigare stadsdelar. Stadsdelen har också en egen kretsloppsmodell – Hammarbymodellen – som visar hur energi, avfalls och vattenhanteringen kan.

Norra Djurgårdsstaden: I ett gammalt industri- och hamnområde är Norra Djurgårdsstaden under utveckling. Totalt planeras för minst 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser, kombinerat med en modern hamnverksamhet. Norra Djurgårdsstaden har stränga energi- och miljökrav.

Ett mål är att vara fossilfritt senast 2030. Områdets fokus ligger på att minska klimatpåverkan, nyttja resurserna inom sitt eget kretslopp, stärka ekosystemtjänster samt öka engagemang och samråd med invånare. Digitalisering och kommunikation spelar också en viktig roll i att hjälpa invånarna till mer miljöanpassade val.

Järva: I projektet Hållbara Järva som pågick under 2010–2014 utvecklades stadsdelarna kring Järvafältet till ett av Stockholms miljöprofilområden, samtidigt som den stora renoveringen av miljonprogrammet.

I sju hus i förorterna Husby, Akalla och Rinkeby uppnåddes målet att halvera energiförbrukningen samtidigt som husen renoverades med ny energieffektiv teknik. Satsningen på förnybar energi och solceller gjorde att Järva blev ett av Sveriges solcellstätaste områden med drygt 10 000 kvadratmeter solceller.

Uppdaterad