Klimat- och miljömässig hållbarhet

Ett fossilfritt Stockholm utan utsläpp av växthusgaser, giftfri miljö, biologisk mångfald och bra luft och minskat buller är några av stadens klimat- och miljömål.

Stadens ambition är en klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil för framtiden. Stadens egna verksamheter ska gå före och visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad.

Vi ska vara en internationell förebild och världsledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och i arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.

Fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040

Stadens miljöprogram för perioden 2020–2023 och klimathandlingsplan för samma period formulerar mål inom de områden där utmaningarna för Stockholm bedömts som störst så som klimatpåverkan, klimatanpassning, resurshushållning och cirkulärekonomi, biologisk mångfald samt skadliga utsläpp och emissioner.

Klimathandlingsplanen – För ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, anger hur staden ska nå sina ambitiösa klimatmål, fastlagda i miljöprogrammet.

Målen är:

  • Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
  • En fossilfri organisation 2030.

Klimathandlingsplanen uttrycker även stadens klimatbudget som visar återstående utsläpp till 2040, i form av en ambition på maximalt tillåten utsläppsmängd om 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020-2040.

Klimathandlingsplanen gör att Stockholms stad tar viktiga steg mot att möta intentionerna i Parisavtalet.

Höjda ambitioner och nytt miljöprogram 2024

Under 2023 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram för nästa programperiod. Klimathandlingsplanen revideras också. De nya styrdokumenten kommer att ta hänsyn till höjda ambitioner och skarpare mål.

Ett förslag till nytt miljöprogram har skickats ut på remiss till ett stort antal intressenter, både inom staden och externt. 

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. Enligt avtalet ska den globala temperaturökningen hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader.

Goda exempel på stadens klimat- och miljöarbete

Stadens arbete för klimat- och miljömässig hållbarhet

Stockholms stads verksamheter ska vara fossilfria redan 2030, tio år tidigare än stadens övergripande mål. Samtidigt arbetar vi för en giftfri miljö, för den biologiska mångfalden och minskat buller och bra luft.

Stockholms stad har som stor organisation med många verksamheter en viktig roll i att leva upp till stadens miljömål.

Vi ska också göra det lättare för dig som stockholmare att minska din påverkan på klimat och miljö. Vår service och våra tjänster ska göra det enkelt för dig att göra miljö- och klimatsmarta val i vardagen.

Det ska till exempel:

  • vara nära till återvinningscentraler och lätt att lämna farligt avfall till en miljöstation
  • vara lätt att att sortera ut matavfall
  • finnas bra cykelleder och gångstråk
  • finnas laddplatser för elbilar
  • vara fritt från kemikalier i förskolan
  • finnas stöd för att göra hållbara val i vardagen. 

Statistik, rapporter och fakta

2023 var utsläppen per invånare 1,5 ton per person och då ingår utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommungränsen samt el och uppvärmning. I siffran ingår inte utsläpp från stockholmarnas resor utanför kommungränsen. Inte heller utsläpp från varor och livsmedel som stockholmarna konsumerar.

Inklusive konsumtion av varor och tjänster samt långväga resor beräknar Naturvårdsverket att utsläppen av växthusgaser per person är 10 ton.

På Miljöbarometern finns också all statistik och fakta om miljön i Stockholm.

Staden genomför kontinuerligt utredningar och mätningar för att stötta verksamheternas arbete och utveckling. Inom området klimat och miljö har staden under åren tagit fram en rad rapporter och utredningar.

Elektrifieringspakten – för en fossilfri transportsektor

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Uppdaterad