Foto: Pär Olsson

Miljömässig hållbarhet

Stockholm har kommit långt i miljö- och klimatarbetet och stadens ambition är att vara en internationell förebild i det viktiga arbetet. Därför ska stadens egna verksamheter gå före och visa vägen i arbetet för en klimatsmart och hållbar stad.

Stadens ambitioner för framtiden är höga. Vi ska vara världsledande i arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och i arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi har högt ställda mål för

 • luftkvalitet
 • buller
 • biologisk mångfald
 • en giftfri miljö.

Vi ska nå ett fossilfritt Stockholm utan utsläpp av växthusgaser.

Ett kvitto på Stockholms stads framgångsrika arbete är utmärkelsen Europas första miljöhuvudstad som staden fick av EU-kommissionen 2010 för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete med miljö- och klimatfrågor.

Parisavtalet

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016.

Parisavtalet, regeringens webbplats

Staden har en viktig roll

Stockholms stad har som stor organisation med många verksamheter en viktig roll. Alla våra verksamheter ska leva upp till olika miljömål. Det gäller när vi bland annat arbetar med

 • inköp och upphandling
 • finansiering
 • transporter
 • energiförbrukning
 • vid nybyggnation och upprustning av bostäder, simhallar och andra fastigheter i Stockholm.

Staden ska också göra det lättare för dig som stockholmare att minska din påverkan på klimat och miljö. Vår service och våra tjänster ska göra det enkelt för dig att göra miljö- och klimatsmarta val i vardagen.

Det kan handla om att det ska 

 • vara nära till återvinningscentraler
 • lätt att lämna farligt avfall till en miljöstation
 • lätt att att sortera ut matavfall
 • finnas bra cykelleder och gångstråk
 • finnas laddplatser för elbilar
 • vara fritt från kemikalier i förskolan
 • finnas stöd för att göra hållbara val i vardagen. 

En rad olika styrdokument ligger till grund för stadens arbete.

Fakta om klimat och miljö i Stockholm finns på webbplatsen Miljöbarometern.

Staden genomför kontinuerligt utredningar och mätningar för att stötta verksamheternas arbete och utveckling. Inom området klimat och miljö har staden under åren tagit fram en rad rapporter och utredningar.

Klimatpakten - för minskad klimatpåverkan

Klimatpakten driver staden för företag och organisationer – ett samarbete för minskad klimatpåverkan. I dag har Klimatpakten 300 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Visste du att..

... Stockholms stad ska vara fossilfri 2040, och stadens verksamheter ska gå före och vara det 2030.

... Stockholms stad har en av landets största miljöbilsflottor – nästan 900 fordon.

... Solkartan hjälper stockholmarna att installera solenergi och visar stadens aktuella solenergiproduktion

Stockholms solkarta

... Stockholms stads matstrategi anger att måltider som staden serverar ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och minimera matsvinnet.

Mat och måltider

... Stockholms stad förvaltar cirka 1,5 miljarder kronor i fossilfria indexnära fonder, det vill säga man exkluderar bolag med stora fossilreserver samt bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från fossila bränslen.

Miljö, klimat och investeringar

... varje stockholmare släpper ut 2,2 ton koldioxid per år när vi använder energi för värme, el- och gasanvändning och transporter inom Stockholms geografiska gräns. Inklusive konsumtion av varor och tjänster samt långväga resor beräknar Naturvårdsverket att utsläppen av växthusgaser per person är 10 ton.

Uppdaterad