Foto: Sara Mc Key

På tomten

Det går alldeles utmärkt att göra fint på gården och i trädgården utan att skada varken miljö eller hälsa.

Gödsla lagom

 • Gödsla med måtta och bara under växtsäsongen. Överskottsnäring förs lätt ner till sjöar och vattendrag vid kraftiga regn. Det leder till övergödning och algblomning. 
 • Använd naturgödsel, gräsklipp eller egen kompostjord på gräsmattor, rabatter och övriga odlingar.

Bekämpa insekts- och svampangrepp

Många sätt att förebygga angrepp av insekter och svamp använder miljöfarliga bekämpningsmedel. Genom att välja andra bekämpningssätt förhindrar du spridning av farliga ämnen.

 • Välj motståndskraftiga plantor.
 • Förkultivera jorden.
 • Använd odlingsvävar.
 • Använd klisterfällor.
 • Duscha plantor med vatten eller såpvatten för att få bort till exempel bladlöss.
 • Använd ogräshacka mot ogräs.
 • Dränera trädgården.
 • Gödsla.
 • Beskär träd och buskar.
 • Arbeta för en biologisk mångfald i trädgården. Med en rik biologisk mångfald i trädgården minskar risken för skadeinsekter. Då trivs nämligen även deras naturliga fiender.

Gynna blommor och bin

Du som har en trädgård kan göra en stor insats för stadens biologiska mångfald.

 • Låt en del av gräsmattan växa som den vill.
 • Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.
 • Anlägg en damm med vattenväxter och stenar.
 • Bygg eller köp ett bihotell.
 • Sätt upp holkar till fåglar och fladdermöss.

Elda inte upp trädgårdsavfallet

Småskaligt eldande i tätbebyggda områden innebär utsläpp av PAH:er i stadsmiljön. Nyskördade grenar och löv är dessutom fuktiga och avger mer skadlig rök.

 • Kompostera istället för att elda upp grenar och löv. Med en kompostkvarn kan du fördela även större grenar. Du får kompostera trädgårdsavfall på tomten, men om du vill kompostera matavfall behöver du först skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. 
 • Försök återanvända trädgårdsavfallet. Gräsklipp är exempelvis prima gödsel. En löv- och rishög i ett hörn kan bli hem för igelkottar och andra smådjur. 
 • Kör iväg det trädgårdsavfall du inte kunnat återanvända till en återvinningscentral. Där omvandlas trädgårdsavfallet till energi som används till fjärrvärme och el som vi i Stockholm kan använda. Kan eller vill du inte köra själv kan du beställa hämtning av trädgårdsavfallet. 

Grilla smart

 • Använd inte engångsgrillar.
 • Grilla utan tändvätska. Använd till exempel en skorstenständare eller en elektrisk grillstartare.
 • Använd inte grillgaller med non-stick-beläggning (till exempel teflon). De kan släppa ifrån sig  högfluorerade ämnen vid höga temperaturer. 
 • Var försiktig med att grilla i naturen. Brandrisken är ofta hög vid varma temperaturer och en liten glöd kan utvecklas till en ödesdiger skogsbrand.
 • Håll koll på vad räddningstjänsten säger om att elda just nu.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken där det filtreras och renas innan det når våra sjöar, vattendrag och hav. När det finns mycket asfalterade ytor rinner vatten istället via diken och dagvattenledningar till närmsta vattendrag och tar skräp och föroreningar med sig.

Enkla åtgärder kan minska mängden dagvatten och dagvattnets innehåll av föroreningar. Det bidrar till en hållbar dagvattenhantering och minskar risken för översvämningar, både i din närhet och i andra delar av Stockholm. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vatten på den egna tomten.

 • Använd beläggningar som släpper igenom vatten på din fastighet istället för att asfaltera.
 • Tvätta inte bilen på uppfarten eller gatan. Då rinner föroreningar och tvättvatten ner i närmsta dagvattenbrunn. Tvätta istället i en biltvätt där vattnet tas om hand på rätt sätt.
 • Led regnvatten från tak, gångar och uppfarter så att det kan sjunka ned i marken.  Det minskar belastningen på dagvattennätet, bidrar till att rena dagvattnet och till naturlig grundvattenbildning.
 • Tänk kreativt och hitta en lösning så att din dagvattenhantering också blir ett dekorativt inslag i trädgården.
 • Samla regnvatten för att använda vid vattning. Då kommer det till användning samtidigt som du sparar på dricksvattnet.

Så säger stadens experter

Uppdaterad