Foto: Sara Mc Key

På tomten

Det går alldeles utmärkt att göra fint på gården och i trädgården utan att skada varken miljö eller hälsa.

Gödsla lagom

 • Gödsla med måtta och bara under växtsäsongen. Överskottsnäring förs lätt ner till sjöar och vattendrag vid kraftiga regn.
 • Använd naturgödsel, gräsklipp eller egen kompostjord på gräsmattor, rabatter och övriga odlingar.

Bekämpa insekts- och svampangrepp

Många sätt att förebygga angrepp av insekter och svamp innebär att man använder miljöfarliga bekämpningsmedel. Genom att välja andra bekämpningssätt förhindrar du spridning av farliga ämnen.

 • Välj motståndskraftiga plantor.
 • Förkultivera jorden.
 • Använd odlingsvävar.
 • Använd klisterfällor.
 • Duscha plantor med vatten eller såpvatten för att få bort till exempel bladlöss.
 • Använd ogräshacka mot ogräs.
 • Dränera trädgården.
 • Gödsla.
 • Beskär träd och buskar.

Elda inte upp trädgårdsavfallet

Småskaligt eldande i tätbebyggda områden innebär utsläpp av PAH:er i stadsmiljön. Nyskördade grenar och löv är dessutom fuktiga och avger mer skadlig rök.

 • Kompostera istället för att elda upp grenar och löv. Du får kompostera trädgårdsavfall på tomten, men om vill kompostera matavfall behöver du först skicka in en anmälan till miljöförvaltningen. 
 • Kör iväg trädgårdsavfall till en återvinningscentral. Där omvandlas trädgårdsavfallet till energi som används till fjärrvärme och el som vi i Stockholm kan använda. Kan eller vill du inte köra själv kan du beställa hämtning av trädgårdsavfallet. 

Grilla smart

 • Använd inte engångsgrillar.
 • Grilla utan tändvätska. Använd till exempel en skorstenständare eller en elektrisk grillstartare.
 • Använd inte grillgaller med non-stick-beläggning (till exempel teflon). De kan släppa ifrån sig  högfluorerade ämnen vid höga temperaturer. 
 • Håll koll på vad räddningstjänsten säger om att elda just nu.
 • Var försiktig med att grilla i naturen. Brandrisken är ofta hög vid varma temperaturer och natur och djur kan komma till skada om det börjar att brinna.

Gamla bildäck hör hemma på återvinningscentralen

Gamla bildäck kan innehålla många skadliga ämnen, till exempel högaromatiska oljor.

 • Låt inte däcken leva vidare som odlingsbehållare, gungor eller leksaker. Ta med dem till återvinningscentralen.

Snickra rätt

 • Använd miljövänligt virke, inte tryckimpregnerat trä, till sandlådor och odlingsbehållare. Metaller från impregneringen kan gå över i sanden och jorden så människor och andra varelser kan få i sig dem.
 • Använd inte gamla telefonstolpar och järnvägsslipers. De innehåller sannolikt cancerframkallande kreosot.
  • Plocka bort eventuella telefonstolpar och järnvägsslipers och byt ut jorden med en halvmeters omkrets. Lämna både jord och stolpar till miljöstation.
  • Innan du tagit bort eventuella telefonstolpar och järnvägsslipers, odla inte något i närheten.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten är regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak. Under naturliga förhållande tränger större delen av vattnet ner i marken där det filtreras innan det når våra vattendrag. När det finns mycket asfalterade ytor rinner vatten istället via diken och avloppsledningar till närmsta vattendrag eller reningsverk.

Enkla åtgärder kan reducera mängden dagvatten och dagvattnets innehåll av föroreningar. Det bidrar till en hållbar dagvattenhantering och minskar risken för översvämningar, både i din närhet och i andra delar av Stockholm. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vatten på den egna tomten.

 • Led dagvatten från tak, gångar och uppfarter så att det kan sjunka ned i marken.  Det minskar belastningen på dagvattennätet, bidrar till att rena dagvattnet och till naturlig grundvattenbildning.
 • Tänk kreativt och hitta en lösning så att din dagvattenhantering också blir ett dekorativt inslag i trädgården.

Så säger stadens experter

Uppdaterad